Top Baneris

Kas atsakingas už tvarką statybvietėje?

2016 rugsėjo 12 d.
SA archyvo nuotr.
SA archyvo nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Kol statinio statyba neužbaigta, priklausomai nuo to, ar statybos darbai vykdomi, ar ne, už tvarką ir saugą statybvietėje atsako statybos vadovas arba statytojas, išaiškino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos specialistai (VTPSI). Statybų inspektoriai konstatuoja – dažnai šio rūpesčio neprisiima statytojai, nutraukę statybos darbus.

Statytojų atsakomybės stoką rodo ir žiniasklaidos viešinami atvejai, kuomet nebaigtuose statyti statiniuose susižaloja landžiojantys vaikai ar juose įsikūrę benamiai. Neprižiūrimose statybvietėse neretai kyla gaisrų, kuriuos sukelia, o dažnai ir nuo jų nukenčia į statybvietę patekę pašaliniai asmenys. Taigi statybvietė – pavojų kelianti teritorija ne tik tuomet, kai joje vykdomi statybos darbai.

Sustabdžius statybą lieka neuždengti šuliniai, iškasos, styro armatūros strypai, nestabiliai susandėliuotos medžiagos, nepatikimai įtvirtintos konstrukcijos ir pan. Statytojo pareiga – nutraukus statybos darbus imtis tinkamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias patekti į nebaigto statyti statinio teritoriją, taip pat pasirūpinti ir greta statybvietės gyvenančių, dirbančių ar praeinančių žmonių apsauga nuo pavojų.

Numačius ilgesnę kaip 3 mėnesių statybos sustabdymo trukmę, tam tikrais atvejais turi būti atliekami statinio konservavimo darbai. Privalomos konservavimo darbų apimtys, priklausomai nuo Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo privalomumo perkant statybos darbus ir statybos sustabdymo priežasties, nurodytos statybos techniniame reglamente „Statybos darbai“.

Kai Viešųjų pirkimų įstatymo taikymas neprivalomas, ir statinio statyba sustabdyta ne statybos valstybinę priežiūrą atliekančio pareigūno reikalavimu, konstrukcijų konservavimo darbai nebūtini. Tačiau, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų statybvietėje, būtina ją tinkamai aptverti, uždaryti įėjimus į statinius, laikinai atjungti nuo veikiančių inžinerinių tinklų statybvietės tinklus, užpilti ar aptverti iškasas, uždengti šulinius, pastatyti įspėjamuosius ženklus, imtis kitų konkrečiu atveju būtinų saugos priemonių. Taip pat svarbu pasirūpinti priešgaisrine sauga ir aplinkos apsauga.

Kai statybos darbai vykdomi, statybos vadovas privalo rūpintis, kad į statybvietę nepatektų pašalinių asmenų, o jo vadovaujami darbai nekeltų pavojaus nei statybvietėje dirbantiems, nei už jos ribų esantiems žmonėms. Bet ir šiuo atveju prieš statybos pradžią statybvietę tinkamai paruošti privalo statytojas.

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) perdavė, o rangovas (kai statyba vykdoma rangos būdu) priėmė statybvietę, pasirašydamas jos perdavimo ir priėmimo aktą. Po to jau rangovo pareiga užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą ir tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus ir nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.

Tokia pati prievolė teisės aktais nustatyta ir rangovo skiriamam ar samdomam statinio statybos vadovui. Kai statyba vykdoma ūkio būdu, ir statybos vadovo pareigas atlieka pats statytojas, atitinkantis kvalifikacijos reikalavimus, savaime suprantama, kad jis yra atsakingas už tvarką statybvietėje. Samdomo statybos vadovo pareigos ir funkcijos aptariamos statytojo su juo sudarytoje sutartyje.

Už statybvietės nepriežiūrą taikoma administracinė atsakomybė. VTPSI pareigūnas pirmiausia surašo privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus, o jo neįvykdžius – administracinio teisės pažeidimo protokolą. Už statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą piliečiams skiriama nuo 289 iki 2 027 eurų bauda, jau baustam už tokius pačius pažeidimus asmeniui gali tekti pakloti iki 4 344 eurų. Juridiniam asmeniui už pareigūnų nurodymų nevykdymą numatyta nuo 579 iki 2 896 eurų bauda, jau baustam – net iki 7 240 eurų.

VTPSI inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video