Top Baneris

Renovacija: investicinių planų rengimo naujovės

2014 kovo 31 d.
Pasidalykite straipsniu

Aplinkos ministerijos pavedimu VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“, UAB „Projektų ekspertizė“ ir VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ atliko 5 atrinktų renovacijos investicijų planų patikrinimą. Tikrinant įvertinti techniniai rodikliai, darbų kiekiai, namo energinis naudingumas, numatomų įgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemonių parinkimas ir jų energinio naudingumo nustatymas.

Pagrindiniai trūkumai, kurie pastebėti atlikus pastatų energinio naudingumo sertifikavimo darbų patikrinimus, yra nepatikimas ir neatsakingas duomenų apie pastatą surinkimas, kai kuriuose projektuose neatitinka faktinis ir plane nurodytas langų ir durų skaičius.

„Patikrinimas parodė, kad ne visi investicijų planai rengiami kokybiškai, neteisingai apskaičiuoti planuojamų darbų kiekiai, kelia abejonių numatytos priemonių kainos. Negalime to leisti, todėl paprašėme paaiškinimų ir artimiausiame ekspertų posėdyje bus svarstomas šiuos planus parengusių specialistų kvalifikacijos klausimas. Bet mūsų tikslas – prevencija ir specialistų švietimas. Netrukus organizuosime susitikimą su investicijų planų rengėjais, kuriame išsamiai pristatysime nustatytas klaidas ir būdus jas ištaisyti. Siekdami investicijų planų kokybės keisime ir jų rengimo tvarkos aprašą“, – sakė aplinkos viceministrė Daiva Matonienė.

Kovo 26 d. pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo komisija svarstė atliktų tikrinimų rezultatus.

Nagrinėti nuobaudų netinkamai sertifikavimą atlikusiems pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertams skyrimo klausimai. Vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis, galimos nuobaudos: kvalifikacijos atestato panaikinimas, atestato galiojimo sustabdymas 6 mėnesiams, įspėjimas kvalifikacijos atestato turėtojui (jeigu kvalifikacijos atestato turėtojui per kalendorinius metus pareiškiami du įspėjimai, atestavimą atliekanti organizacija gali sustabdyti kvalifikacijos atestato galiojimą).

Išnagrinėjus ekspertų išduotų ir SPSC patikrintų sertifikatų teisingumą, jų išdavimo metu padarytus pažeidimus ir klaidas, eksperto daromų klaidų reikšmingumą, atestavimo komisija nusprendė 1 eksperto atestato galiojimą sustabdyti 6 mėnesiams. Dar vienam ekspertui skirta nuobauda – įspėjimas.

Ekspertai taip pat per nustatytą terminą, turės iš naujo (nemokamai) atlikti patikrintų pastatų energinio naudingumo sertifikavimą ir pateikti registravimui naujus pastatų energinio naudingumo sertifikatus

Kovo 31 d. Būsto energijos taupymo agentūroje vyko susitikimas su investicijų planų rengėjais. Jiems pristatytos patikrintų investicijų planų klaidos ir paaiškinta, kaip jas taisyti. Susirinkusiesiems taip pat pristatyti investicijų planų rengimo tvarkos aprašo pakeitimai, kuriais siekiama gerinti jų kokybę.

„Reaguojame į patikrinimo išvadas, suprantame, kad klysti yra žmogiška, tačiau negalime leisti klaidoms kartotis. Atsižvelgdami į investicijų planų tikrintojų pasiūlymus parengėme šių planų rengimo tvarkos pakeitimus. Tai paskatins dirbti atsakingiau“, – sakė aplinkos viceministrė Daiva Matonienė.

Investicijų planų rengimo tvarkos aprašas papildytas ir sugriežtintas nustatant reikalavimus daugiau darbų atlikti vertinant faktinius pastato duomenis, fiksuoti modernizuojamo namo trūkumus, atlikti detalesnius skaičiavimus. Investicijų planų rengimo naujovės:

1. Investicijų plano formoje turės būti nurodyta pastato schema (planas, fasadas, stogo planas).
2. Rengėjas investicijų plane turės pateikti naudotų norminių dokumentų sąrašą ir nuorodas į šiuos dokumentus.
3. Investicijų poreikio skaičiavimuose bus privalu naudotis statinių statybos skaičiuojamųjų kainų ekonominiais rodikliais pastatų rekonstravimui ir pateikti nuorodas į konkrečius „Sistelos“ normatyvus.
4. Fotofiksacijoje planų rengėjai turės būtinai pateikti modernizuojamo gyvenamojo namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų defektų nuotraukas.
5. Gyvenamojo namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų apžiūros aktas, kurį rengia įmonė, atsakinga už priežiūrą, turi būti informatyvus, su defektų ar neatitikčių nuorodomis į konkrečius reglamentų punktus.
6. Siekiant išvengti klaidų, investiciniuose projektuose būtina daugiau dėmesio skirti ir daugiau tikrinti pastatų plotus. Atliekant natūrinius matavimus ir vizualinę apžiūrą vietoje, turės dalyvauti savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius arba bendrojo naudojimo objektų valdytojas (jo paskirtas atstovas). Jis taip pat turės pasirašyti vizualinės apžiūros aktus.
7. Įvesta prievolė pastatų energingo naudingumo sertifikavimo ekspertams išduoti pastato energingo naudingumo sertifikatus tik įvertinus faktinius pastato (jo dalies) duomenis.
8. Projektų rengimo tvarkos apraše turės būti detalizuota skaičiavimo tvarka investicijų atsipirkimo laikui.
9. Planuojami darbų kiekiai turės būti nustatomi atliekant matavimus vietoje.
10. Numatomas atrankinis investicijų planų tikrinimas.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video