Top Baneris

Nacionalinė žemės tarnyba įsidiegė antikorupcinę sistemą

2020 sausio 30 d.
Pasidalykite straipsniu

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), būdama inovatyvi ir ambicinga, viena pirmųjų Lietuvoje valstybės institucijų įsidiegė pagal geriausią pasaulinę kovos su korupcija praktiką sukurtą antikorupcinės vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio ISO 37001:2016 standarto reikalavimus ir apimančią pagrindines Tarnybos veiklos sritis. Tai patvirtino Vokietijos vadybos sistemų ir personalo sertifikavimo įstaigos TÜV Thüringen e.V. padalinio Lietuvoje kvalifikuoti auditoriai.

„Korupcijos prevencija yra viena iš NŽT prioritetinių sričių, – pabrėžia NŽT direktorius Laimonas Čiakas. – Nuolat stebime situaciją, taikome įvairias korupcijos prevencijos priemones jautriausiose mūsų veiklos srityse – žemės administravimo ir tvarkymo, nekilnojamojo turto kadastro, žemės naudojimo valstybinės kontrolės ir vidaus administravimo srityse. Taip pat NŽT propaguojama „nulinė dovanų politika“. Tai reiškia, kad institucija vadovaujasi nuostata, jog už atliktą ar atliekamą darbą nepriimamos jokios dovanos.“

NŽT įdiegtą antikorupcinę vadybos sistemą sudaro antikorupcinių tikslų nustatymas ir jų pasiekimo planavimas, žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių skyrimas, korupcijos rizikos nustatymo ir įvertinimo, korupcijos prevencijos ir atsakomųjų priemonių (antikorupcinės kontrolės priemonės, stropus patikrinimas ir kita) taikymas, sistemos veiksmingumo vertinimas ir jos gerinimas.

„Noriu pabrėžti, kad mūsų Tarnyba, savo veikloje pasiryžusi taikyti antikorupcinės vadybos sistemą, prisiėmė ir didelę atsakomybę, kad ši sistema realiai veiktų visose srityse, kad jos teikiamą naudą pajustų tiek darbuotojai, tiek į mus besikreipiantys piliečiai ar kiti suinteresuoti asmenys. Be abejo, tai, kiek efektyviai veiks sistema, turės užtikrinti darbuotojai, todėl sieksime nuolat ugdyti jų sąmoningumą periodiškai organizuodami mokymus antikorupcijos tema“, – patikino NŽT direktorius L. Čiakas.

Antikorupcinės vadybos sistemos diegimas NŽT užtruko 10 mėnesių. Diegiant šią antikorupcinę sistemą buvo nustatytos suinteresuotos šalys (subjektai, suinteresuoti Tarnybos teikiamų administracinių paslaugų kokybe) ir jų poreikiai, nustatytos NŽT veiklos sritys, kuriose įdiegtina antikorupcinė vadybos sistema. Antikorupcinė vadybos sistema NŽT buvo įdiegta žemės tvarkymo ir administravimo, žemės naudojimo valstybinės kontrolės, nekilnojamojo turto kadastro ir vidaus administravimo srityse. Parengtos naujos antikorupcinės vadybos sistemą reglamentuojančios, taip pat patikslintos ir esamos NŽT tvarkos bei procedūros.

Diegiant antikorupcinę vadybos sistemą parengti strateginiai antikorupcinės vadybos sistemos dokumentai: 2020–2022 m. strateginis planas ir Antikorupcinės politikos aprašas. Taip pat ir pagrindiniai antikorupcinės vadybos sistemos dokumentai: Antikorupcinės vadybos sistemos vadovas, Korupcijos rizikos vertinimo įgyvendinimo tvarkos aprašas, Antikorupcinių kontrolės priemonių taikymo tvarkos aprašas, Antikorupcinės vadybos sistemos monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo tvarkos aprašas. Be to, antikorupcinės vadybos sistemos diegimo metu buvo patikslinti sistemos veikimui užtikrinti svarbūs NŽT vidaus teisės aktai: Darbuotojų etikos ir elgesio taisyklės, Pranešimų apie pažeidimus pateikimo pasitikėjimo linija ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašas, Pranešimų apie pažeidimus vidiniu kanalu ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašas, Informacijos teikimo teisėsaugos institucijoms taisyklės, Personalo politika, Darbo reglamentas, Dokumentacijos planas.

Nuo šiol pagal tarptautinio standarto ISO 31010 „Rizikos valdymas“ reikalavimus kasmet bus atliekamas NŽT veiklos sričių ir procesų korupcijos rizikos vertinimas, rengiami korupcijos rizikos valdymo priemonių planai, skirti nepriimtinoms korupcijos rizikoms valdyti, bus atliekamas darbuotojų ir rizikingų veiklos partnerių stropus patikrinimas. Reguliariai organizuodama mokymus, NŽT daug dėmesio skirs darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo bei atsparumo korupcijai didinimui.

NŽT jau kelerius metus veikia Pasitikėjimo linija, o praėjusį rudenį buvo sukurtas ir Vidinis kanalas. Šiomis priemonėmis asmenys gali pranešti apie Tarnyboje galbūt padarytus, daromus ar ketinamus daryti pažeidimus. Pasitikėjimo linija ir Vidiniu kanalu pateikti pranešimai visuomet operatyviai ir išsamiai nagrinėjami. Tais atvejais, kai pažeidimas turi nusikalstamos veikos požymių, apie jį atsakingas NŽT skyrius praneša kompetentingoms valstybės institucijoms. Atvejai apie darbuotojų padarytus pažeidimus skelbiami viešai NŽT tinklalapyje.

Svarbu pažymėti, kad NŽT taip pat vykdys sistemingą antikorupcinės vadybos sistemos funkcionavimo stebėseną, vertins šios sistemos ir atskirų jos procesų veiksmingumą, efektyvumą bei sieks juos gerinti.

Antikorupcinės vadybos sistemos įdiegimas NŽT leis sustiprinti esamus korupcijos rizikos valdymo elementus, pašalinti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo prielaidas, didins antikorupcinį sąmoningumą, formuos nepakantumą korupcijai ir gerins visuomenės pasitikėjimą NŽT.

Remiantis visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atlikto tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2019“ duomenimis, NŽT veiklos skaidrumas, palyginti su 2018 m., yra vertinamas palankiau. Gyventojų vertinimu, NŽT nėra minima tarp labiausiai korumpuotų valstybės institucijų.

Taip pat NŽT užsakymu „Vilmorus“ atlikta gyventojų apklausa apie Tarnybos vertinimą parodė, kad, palyginti su ankstesniais metais (2017 m. ir 2018 m.), sumažėjo asmenų, nurodžiusių, jog asmeniškai susidūrė su korupcijos apraiškomis NŽT. Taip pat tyrimas atskleidė, kad daugiau yra teigiamai negu neigiamai vertinančių NŽT veiklą.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video