Top Baneris

Laboratoriniai tyrimai ir bandymai nėra techninės priežiūros dalis

2017 kovo 6 d.
LBC nuotr.
LBC nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) atkreipia dėmesį, kad dauguma įmonių klaidingai perka statinių statybos techninės priežiūros paslaugas. Į pirkimą jos įtraukia ir laboratorinių tyrimų bei bandymų, ir medžiagų kokybės kontrolinių patikrinimų paslaugas, kurios turi būti atliekamos tam darbui akredituotose laboratorijose. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad tiekėjai turėtų laboratoriją bandymų atlikimui, būtų sudarę sutartį / preliminarią sutartį arba pasirašę ketinimų protokolą su tokią laboratoriją turinčiu ūkio subjektu.

VTP nuomone, tokie pirkimai turėtų būti išskaidyti į dvi dalis arba būtų vykdomi du atskiri pirkimai – techninės priežiūros paslaugoms ir laboratorijos paslaugoms įsigyti. Šios paslaugos, konstatavo VPT, yra skirtingos pagal savo pobūdį ir skirtingais pagrindais licencijuojamos.

Taip pat pažymėtina, kad šias paslaugas įprastai suteikia skirtingi tiekėjai, o siekdami dalyvauti šiame pirkime, jie būtų priversti dirbtinai sujungti savo pajėgumus. Pirkimo išskaidymas į atskiras dalis lemtų gerokai didesnę konkurenciją techninės priežiūros paslaugų įsigijimo dalyje.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad nei galiojančiame Viešųjų pirkimų įstatyme, nei kituose teisės aktuose perkančiosioms organizacijoms neįpareigotos išskaidyti sudėtinį pirkimo objektą į dalis, tačiau tai nereiškia, kad jos šioje srityje turi visišką diskreciją. Atsižvelgiant į lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, negalimas atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną, jeigu tai grindžiama tik perkančiosios organizacijos finansinių ir žmogiškųjų išteklių administravimo tikslais. Atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną turi būti pagrįstas svarbiomis priežastimis, ypač atsižvelgiant į aplinkybę, kad atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną lemia mažesnį dalyvių skaičių nei jis būtų šiuos pirkimo objektus išskaidžius.

Pirkimo objektų sujungimo pagrįstumo vertinimui ypač svarbus ir proporcingumo principas. Net ir tais atvejais, kuomet pirkimo objektų sujungimas lems mažesnį dalyvių skaičių, t. y. neleis kai kuriems tiekėjams pateikti pasiūlymų, tai neturėtų būti laikoma neteisėta, jei toks sujungimas ne tik pagrįstas svarbiomis priežastimis, bet ir yra būtinas perkančiosios organizacijos tikslui pasiekti, o kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, pirkimo objektų išskaidymu, šio tikslo pasiekti nepavyktų.

Kelių pirkimo objektų sujungimo į vieną teisėtumo vertinimas pirmiausia priklauso nuo to, ar toks perkančiosios organizacijos sprendimas pagrįstas svarbiomis priežastimis ir ar šis sprendimas vienintelis galimas ir būtinas, ar norimo rezultato negalima pasiekti kitomis, mažiau varžančiomis priemonėmis.

Kasacinis teismas nurodė, jog konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams.

Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tuomet, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis, galiausiai tai, kad aukštą reikalavimų kartelę pateisina viešojo intereso apsauga.

Statybos įstatymo 19 straipsnis ir aplinkos ministro įsakymu patvirtinto statybos techninio reglamento STR „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VII skyrius nustato statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigas ir teises bei nurodo, kad techninis prižiūrėtojas tikrina atliktų darbų kokybę bei kontroliuoja statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę. Taigi, techninis prižiūrėtojas privalo vadovautis gautų bandymų protokolais, tačiau atlikti laboratorinius bandymus nėra techninio prižiūrėtojo funkcija. Perkančioji organizacija techninės priežiūros sutartyje gali nurodyti, su kuria bandymus atliekančia laboratorija turi sudariusi sutartį, ir numatyti bandymų atlikimo dažnumą, tokiu būdu užtikrindama, kad reikiami bandymai būtų atlikti tinkamai ir į jų rezultatus būtų atsižvelgta.

Taip pat pažymėtina, kad Europos parlamento ir tarybos direktyvoje nurodoma, kad viešieji pirkimai turėtų būti pritaikyti mažų ir vidutinių įmonių poreikiams. Dėl šios priežasties perkančiosios organizacijos turėtų būti skatinamos skaidyti stambias sutartis į pirkimo dalis. Jas skaidyti galima kiekybiniu pagrindu, kad atskirų sutarčių apimtis labiau atitiktų nedidelių įmonių pajėgumą, arba kokybiniu pagrindu, atsižvelgiant į atitinkamas skirtingas profesijas ir specializacijas, siekiant atskirų sutarčių turinį labiau pritaikyti prie specializuotų nedidelių įmonių sektorių arba atsižvelgiant į skirtingus vėlesnius projekto etapus.

Dažniausiai yra perkama kelių, gatvių tiesimo ir taisymo darbų techninė priežiūra ir su ja susijusių laboratorinių bandymų paslaugos.

Vadovaujantis Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis 2010 metais, kontroliniai bandymai yra užsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar medžiagų, medžiagų mišinių savybės ir užbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus.

Šių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo pagrindas. Imti ėminius ir supakuoti išsiuntimui gali padėti ir rangovas, tačiau ėminius išsiųsti ir bandymus atlikti gali tik pats užsakovas, techninis prižiūrėtojas arba užsakovo pripažinta akredituota laboratorija. Bandymų laboratoriją paskiria užsakovas arba techninis prižiūrėtojas. Taigi, techninis prižiūrėtojas tik gali, bet neprivalo parinkti laboratoriją, o kontroliniai bandymai yra laikomi užsakovo, šiuo atveju, perkančiosios organizacijos, bandymais.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video