Įspėja planuojančius sienos griovimo darbus: klaidos gali sukelti skaudžių pasekmių

2021 kovo 9 d.
6048 fad1e22853fddafd064c7e98252f4074

Įsigijusiems naują būstą ar nusprendusiems perplanuoti esamą, norintiems didesnės ir šviesesnės erdvės bei kuo mažiau nenaudingo ploto, neretai iškyla poreikis išgriauti patalpas skiriančias sienas. Statybos inspekcija įspėja, kad būtų išvengta skaudžių nelaimių, prieš pradedant sienos griovimo darbus būtina pasitarti su ekspertais ir įvertinti, ar siena yra laikančioji konstrukcija. Į šį klausimą atsakyti gali tik  daugiabučio gyvenamojo namo techninis prižiūrėtojas, projektuotojas arba ekspertizės įmonė.

Siekdama užtikrinti, kad statytojų statomi ir remontuojami statiniai būtų saugūs, Statybos inspekcija primena, kad laikančiųjų sienų pertvarkymas daugiabučiame name, nekeičiant pastato išorės matmenų, yra priskiriamas statinio kapitalinio remonto darbams, nelaikančiųjų sienų pertvarkymas – statinio paprastojo remonto darbams.

Laikančiosios sienos griovimas – kapitalinis remontas

Statybos inspekcijos specialistai informuoja, kad ruošiantis kapitalinio remonto darbams daugiabučiame name, būtina turėti statinio kapitalinio remonto projektą. Kapitalinio remonto projekto ekspertizės aktas būtinas,  ketinant remontuoti ypatingąjį statinį arba jei daugiabutis namas yra neypatingasis statinys ir kapitaliniam remontui neprivalomas statybą leidžiantis dokumentas. Civiliniame kodekse nurodyta, kad daugiabučio namo laikančiosios konstrukcijos (sienos) yra bendra visų savininkų nuosavybė, tad prieš pradedant darbus, būtina pasirūpinti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu (51 proc. namo kaimynų sutikimu) dėl kapitalinio remonto projekto įgyvendinimo (bendrojo naudojimo objektų pertvarkymo).

Dėl leidimo atlikti daugiabučio gyvenamojo namo (kai jis yra mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje) kapitalinį ar paprastąjį remontą išdavimo į savivaldybę reikia kreiptis tuo atveju, jeigu dėl remonto pasikeis daugiabučio namo išvaizda. Kai toks namas yra kultūros paveldo statinys, leidimas jo kapitaliniam remontui privalomas visais atvejais, o paprastojo remonto atveju – tik jei būtų pakeista daugiabučio pastato išvaizda.

Pastato išvaizdos keitimu laikoma: balkonų, lodžijų įstiklinimas, fasado elementų keitimas (keičiant spalvą), matmenis (suskaidymą), naujų elementų įrengimas, esamų angų pastato fasade užtaisymas, šlaitinio stogo dangos keitimas (keičiant spalvą ir (ar) dangos tipą), dažymas (keičiant spalvą), stoglangių įrengimas ant šlaitinio stogo, keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą), fasadų dangos įrengimas, keitimas (keičiant spalvą ir (ar) dangos tipą), dažymas (keičiant spalvą), įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų  tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo, įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo, Kultūros vertybių registre nurodytų kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių keitimas.

Jeigu kapitalinis arba paprastasis remontas atliekamas daugiabučio namo viduje ir pastato išvaizda nesikeičia, leidimo atlikti pastato kapitalinį ar paprastąjį remontą,  t. y. dėl SLD išdavimo, į savivaldybę kreiptis nereikia.

Žinotina, kad savavališkai išgriovus laikančiąsias sienas gresia didelės baudos. Baudą galima užsitraukti tais atvejais, kai paprastasis arba kapitalinis remontas atlikti savavališkai, t. y. be SLD (kai jis yra privalomas) arba turint SLD, bet statybos darbai atlikti ne pagal projektą, pagal kurį išduotas SLD, bei jei griaunamos sienos be projekto, kuris yra privalomas, nors SLD nereikalingas. Didžiausia, be projekto vykdomų statybų rizika, – galima grėsmė viso pastato stabilumui ir gyventojų saugumui. Tad jei pastebėjote kaimynus vykdančius remonto darbus ir nerimaujate, ar darbai vykdomi saugiai, pagal projektą, galite kreiptis į namo administratorių, kuris išsiaiškins atsakingus, remontą vykdančius subjektus, arba informuoti Statybos inspekciją.

Daugiabučio gyvenamojo namo kapitalinis remontas yra užbaigiamas statytojui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą. Jei SLD buvo neprivalomas, tuomet deklaracijos Statybos inspekcijoje tvirtinti nereikia. Jei SLD buvo privalomas, deklaracija apie statybos užbaigimą tvirtinama ir registruojama Statybos inspekcijoje (išskyrus atvejus, kai nustatyta tvarka atlikta statinio ekspertizė kaip alternatyva statybos užbaigimo procedūroms Statybos inspekcijoje). 

Paprastasis remontas

Statinio paprastojo remonto tikslas yra iš dalies atkurti statinio ar jo dalies savybes, pablogėjusias dėl statinio naudojimo, arba jas pagerinant.  Į šią statybos rūšį patenka visi statybos darbai, nesusiję su statinio rekonstrukcija ir kapitaliniu remontu.

Statybos inspekcija akcentuoja – kai daugiabutyje ardoma vidinė, arba nelaikančioji, siena, SLD nereikia; paprastojo remonto aprašas taip pat yra neprivalomas, tačiau gali būti rengiamas statytojo pageidavimu. Visiems, sumaniusiems įgyvendinti erdvių transformaciją, vertėtų nepamiršti, kad triukšmą skleidžiančius įrankius naudoti ir statybos darbus vykdyti galima tik tam tikromis darbo ir poilsio dienų valandomis, kad remonto keliamas triukšmas nekeltų nepatogumų ir netrikdytų aplinkinių ramybės. Triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio Triukšmo šaltinių valdytojų pareigos ir teisės 2 dalyje nustatyta, kad triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones.

Apibendrinant – prieš pradėdami bet kokio tipo remonto darbus, pirmiausia pasirūpinkite visais reikalingais dokumentais ir tik gavę leidimą (kai privaloma) ar parengę projektą imkitės veiksmų. Tokiu būdu būsite tikri, kad nepakenksite pastato stabilumui, nesugadinsite bendrojo statinio išvaizdos, išvengsite baudų bei kaimynų nusiskundimų.

Statybos inspekcija primena, kur derėtų kreiptis konkrečiu atveju:

  • dėl statybos vykdymo teisėtumo griaunant sienas – į namo administratorių arba Statybos inspekciją;
  • dėl atitinkamos rūšies statinio projekto parengimo – į projektuotoją;
  • dėl parengto statinio projekto ekspertizės – į atestuotas ekspertizės įmones;
  • dėl SLD išdavimo – į savivaldybės administraciją;
  • dėl pasitikslinimo, kokiai statinio statinių kategorijai (ypatingųjų ar nesudėtingųjų) priskiriamas daugiabutis, kuriame bus griaunamos sienos, – į projektuotoją arba paskirtą namo techninį prižiūrėtoją; šie duomenys taip pat yra Nekilnojamojo turto registre;
  • dėl nustatymo, ar daugiabučio gyvenamojo namo siena yra statinio laikančioji / nelaikančioji konstrukcija – į namo techninį prižiūrėtoją, projektuotojus arba ekspertus;
  • dėl keliamo triukšmo griaunant sienas – į savivaldybės administraciją, policiją.
Komentarai