Top Baneris

Individualių namų savininkai jau gali pretenduoti į paramą būstui atnaujinti

2018 liepos 26 d.
Klimato kaitos specialiosios programos
pixabay.com nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) jau laukia paraiškų pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 proc. lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo“. Pareiškėjais gali tapti vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų savininkai.

Ketinantieji įgyvendinti projektus pagal finansavimo kryptis, skirtas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimui (modernizavimui), yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu tinkamos finansuoti išlaidos atsinaujinančių energijos išteklių komponento diegimui kartu su šildymo sistemos darbais viršija 50 proc. visos prašomos subsidijos sumos ir nėra būtinos namo energinio naudingumo B klasei pasiekti.

Netinkamu pareiškėju laikomas ir asmuo, kurio gyvenamajam namui yra ar buvo išduotas B energinio naudingumo sertifikatas.

Bendra projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 1 mln. eurų.

Finansavimas skiriamas stogo šiltinimui keičiant stogo dangą arba be jo, stogo perdangos šiltinimui su stogo dangos keitimu arba be jo, grindų ant grunto šiltinimui; grindų virš rūsio šiltinimui; sienų ir cokolio šiltinimui; grindinio šildymo ir/ar radiatorių įrengimui, esamų langų keitimui, gerinant šilumines patalpų charakteristikas; esamų lauko ir tambūro durų bei vartų keitimui, gerinant šilumines patalpų charakteristikas; šilumogrąžos (rekuperacijos) įrenginių (plokštelinio ar rotacinio) ir su tuo susijusių sistemų įrengimui; katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokuro granulėmis kūrenamo katilo, jei jis atitinka 45 punkte nurodytus reikalavimus, sistemą arba į šilumos siurblio sistemą.

Maksimali kompensacinė išmoka projektui negali viršyti 14 500 eurų.

Pareiškėjai, norintys įgyvendinti projektą ir gauti kompensacinę išmoką, turi pateikti tinkamai užpildytą projekto registracijos formą. Pareiškėjo (ir esant poreikiui bendraturčių ir/ar bendrasavininkų) pasirašytos projekto registracijos formos turi būti pateiktos APVA tiesiogiai, naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis adresu Labdarių g. 3, LT-01120, Vilnius. Taip pat yra galimybė teikti projekto registracijos formas el.paštu (apva@apva.lt arba naudojantis e-pristatymu), pasirašant pareiškėjui sertifikuotu elektroniniu parašu.

Tiesiogiai projekto registracijos formos priimamos: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8:00–17:00 val., penktadieniais 8:00–15.45 val.

Projektų registracijos formos priimamos nuo 2018 m. liepos 26 d. 8:00 val. iki kol pakaks lėšų skirtų šiai priemonei.

Įgyvendinę projektą pareiškėjai, norintys gauti kompensaciją, ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 31 d.turės pateikti tinkamai užpildytą nustatytos formos mokėjimo prašymą kartu su:

• pastato energinio naudingumo sertifikatas (su priedais), kuriame būtų nurodyta,kad pasiekta ne mažesnė nei B energetinio naudingumo klasė.

• pažyma, išduota pastatų energinio naudingumo sertifikavimo specialisto, kad su šio projekto įdiegtomis priemonėmis sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau, kaip 40 procentų lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo;

• išlaidas pagrindžiančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos (išlaidų patyrimo laikotarpiui įvertinti). Jei išlaidas apmoka ne pareiškėjas ar namo bendrasavininkas, kuris buvo pasirašęs projekto registracijos formą, pareiškėjas kartu su išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais pateikia laisvos formos įgaliojimą apmokėti išlaidas.

Kai modernizuojant pastatą privaloma pakeisti katilą, papildomai kartu su mokėjimo prašymu, bet ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 31 d. pateikiami šie dokumentai:

• išlaidas pagrindžiančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos. Jei išlaidas apmoka ne pareiškėjas ar namo bendrasavininkas, kuris buvo pasirašęs projekto registracijos formą, pareiškėjas kartu su išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais pateikia laisvos formos įgaliojimą apmokėti išlaidas;

• įrenginio techninės specifikacijos ar kito dokumento, kuriame nurodomos įrenginio techninės charakteristikos, kopija;

• gamintojo pateiktas dokumentas (sertifikatas ir/arba bandymų protokolas), kad katilai atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“; pareiškėjo gyvenamojo namo ir jame įdiegtos naujos įrangos su parametrų lentele fotonuotraukos.

APVA inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video