Top Baneris

Atkuriant Neries senvagės kraštovaizdį kviečiami prisidėti ir gyventojai

2017 sausio 16 d.
Vilniaus savivaldybės nuotr.
Vilniaus savivaldybės nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Vilniaus savivaldybė praneša apie Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programą rengiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje – gamtinės Neries senvagės kraštovaizdžio arealų būklės atkūrimo (tarp Linkmenų ir Geležinio Vilko gatvių) – projektą.

Vilniaus miesto savivaldybė planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ ir atkurti Neries senvagės kraštovaizdžio arealų būklę, sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo ir kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros palaikymui įgyvendinant projektą „Gamtinės Neries senvagės kraštovaizdžio arealų būklės atkūrimas (tarp Linkmenų ir Geležinio Vilko gatvių).“

Bendras priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę, didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Su šios priemonės finansavimo sąlygų aprašu galima susipažinti internete: www.e-tar.lt arba Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, Konstitucijos pr. 3, kontaktinis asmuo – Vaiva Deveikienė, el. p. vaiva.deveikienė@vilnius.lt, tel. +370 5 211 2470.

Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, rengiant „Gamtinės Neries senvagės kraštovaizdžio arealų būklės atkūrimas (tarp Linkmenų ir Geležinio Vilko gatvių)“ projektą (toliau – Programa) – planuojamos vykdyti veiklos viešumą ir visuomenės įsitraukimą užtikrinantis dokumentas. Jame pateikiama apibendrinta informacija apie planuojamą vykdyti kraštovaizdžio gerinimo veiklą, šios veiklos tikslus ir uždavinius. Programoje pristatoma ir paaiškinama, kokias problemas siekiama spręsti, nustatomi įgyvendinimo veiksmai, jų prioritetai. Pristatomi konsultavimosi su visuomene ir specialistais metodai, priemonės ir būdai, kurie bus naudojami projekto rengimo metu, siekiant išgirsti ir patenkinti vietos gyventojų, bendruomenių ir kitų visuomenei atstovaujančių institucijų poreikius, siejamus su tvarkoma teritorija.

Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-181 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo.“

I. Bendra informacija apie planuojamą tvarkyti teritoriją
II. Tikslai ir uždaviniai
III. Kraštovaizdžio tvarkymo reikalavimai
IV. Bendradarbiavimo su visuomene planas

Vilniaus savivaldybės inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video