Top Baneris

Alternatyviajai energetikai – ES parama

2016 lapkričio 2 d.
SA archyvo nuotr.
SA archyvo nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Pramonės įmonės iki kitų metų sausio 25-osios gali teikti paraiškas ir gauti solidžią paramą atsinaujinantiems energijos šaltiniams diegti. Mažindamos energijai tenkančias sąnaudas, įmonės galės naudoti vėjo, saulės energiją, aeroterminius, geoterminius ir hidroterminius bei hidroenergijos išteklius, biomasę, sąvartynų dujas, nuotekų perdirbimo įrenginių dujas ir biodujos (išskyrus biodegalus). Efektyviems, energiją taupantiems sprendimams diegti iš viso skirta beveik 14 mln. eurų.

Didžiausia galima paramos suma iki 500 tūkst. eurų, mažiausia – 50 tūkst. eurų. Į paramą gali pretenduoti labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus. Galimų pareiškėjų vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo turėtų būti ne mažesnės negu 300 tūkst. eurų. ES paramos tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) gamybą ir vartojimą.

Parama bus skirta AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimui, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimui ir diegimui pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti bei sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti: vieną paraiškos originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu info@lvpa.lt. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017–01–25 16:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2017–01–25 16:00 val.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu info@lvpa.lt iki 2017–01–25 16:00 val.

LVPA inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video