Top Baneris

Šiauliai pasitvirtino strateginį plėtros planą

2016 rugpjūčio 28 d.
siauliu savivaldybe
Šiaulių savivaldybės nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Šiaulių miesto taryba patvirtino ilgiau nei metus rengtą vieną pagrindinių miesto dokumentų 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginį plėtros planą, kurio tikslas – išsaugoti aktualių praėjusio laikotarpio priemonių tęstinumą, sykiu pasiūlyti naujų tikslų.

Planą tarybos nariams pristatęs savivaldybės administracijos direktorius Eduardas Bivainis priminė, kad rengiant šį planą atskirose grupėse dirbo daugiau kaip 100 miesto įstaigų ir organizacijų atstovų, įvairių sričių specialistų.  Buvo atlikta Šiaulių miesto esamos būklės (2005–2015 m.) analizė pagal detalizuotas tematines sritis ir reprezentatyvus Šiaulių miesto gyventojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimas.

Plane miesto vizija išlieka nepakitusi: Šiauliai – Saulės miestas – atviras, veržlus, saugus. At­vi­ras, va­di­na­si, jame veikia ak­ty­vi, kū­ry­bin­ga ir at­sa­kin­ga bend­ruo­me­nė, verž­lus – sukurta kon­ku­ren­cin­ga vers­lo ap­lin­ka, sau­gus – nekenksminga gam­tai, ko­ky­biš­ka gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka.

Dokumente Šiau­lių stiprybėmis įvardijami kū­ry­bi­nis po­ten­cia­las, iš­plė­to­tas so­cia­li­nių pa­slau­gų tink­las, spor­to inf­rast­ruk­tū­ra, įvai­rių pa­ko­pų švie­ti­mo įstai­gos (t. y. nuo dar­že­lių iki uni­ver­si­te­to), do­mi­nuo­janti ne­tar­ši pra­mo­nė, uni­ka­lus kraš­to­vaiz­dis, pri­trauk­to­s in­ves­ti­ci­jo­s į vie­šą­ją inf­rast­ruk­tū­rą.

Miestas turėtų spręsti vis dar že­mo vers­lu­mo ir in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo sto­kos problemas, susirūpinti ne­ra­cio­na­lia gy­ve­na­mų­jų te­ri­to­ri­jų plėt­ra, pra­sta vie­šų­jų erd­vių ir te­ri­to­ri­jų ko­ky­be, kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos trū­ku­mu. Siūloma kurti kul­tū­ri­nį iden­ti­te­tą, o vie­ša­sis sek­to­rius tu­rėtų tap­ti atviresniu bend­ruo­me­niš­ku­mui. Specialistai patarė ska­tin­ti sa­va­no­rys­tę, kur­ti bend­rą mies­to įvaiz­dį.

Strateginiame veiklos plane numatyta daugybė priemonių, kurios turėtų keisti miesto vaizdą, gerinti šiauliečių gyvenimą. Beveik vi­si kul­tū­ros ob­jek­tai, svei­ka­tos įstai­gos tu­rė­tų su­lauk­ti mo­der­ni­za­vi­mo, o pra­dė­tų at­nau­jin­ti švie­ti­mo įstai­gų re­konst­ruk­ci­ja būtų tęsiama.

Toliau bus ska­ti­na­ma dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja, pla­nuo­ja­mas kvar­ta­lų at­nau­ji­ni­mas. Plane – daugiau kaip 40 pro­jek­tų. Tarp jų – cent­ri­nio ir Didžd­va­rio par­kų, Pri­si­kė­li­mo aikš­tės, Sau­lės laik­ro­džio aikš­tės, bul­va­ro, P. Vi­šins­kio gat­vės, ku­rią no­ri­ma pri­tai­ky­ti jau­ni­mui, rekonstrukcija, kul­tū­ros cent­ro re­no­va­ci­ja, „Sau­lės“ kon­cer­tų įstai­gos pa­sta­to re­no­va­ci­ja ir prie­sta­to sta­ty­ba, irk­la­vi­mo ba­zės su tarp­tau­ti­nio il­gio tra­sa sta­ty­ba, spor­to komp­lek­so su 50 met­rų il­gio ba­sei­nu įkūrimas ir kt.

Numatyti įgyvendinti ne tik sa­vi­val­dy­bės, bet ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų pro­jek­tai: „Auš­ros“ mu­zie­jaus edu­ka­ci­nio cent­ro, „Po­li­foni­jos“ pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tai.

Planą parengė įmonės „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ specialistai.

Pagal Šiaulių savivaldybės inf.

 

 


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video