Top Baneris

Pritarta Infrastruktūros plėtros įstatymo koncepcijos projektui

2014 gegužės 29 d.

Gegužės 28 dieną aplinkos ministro Valentino Mazuronio suformuota darbo grupė pritarė Infrastruktūros plėtros įstatymo koncepcijai.

„Sudėlioję paskutinius akcentus perduosime koncepcijos projektą derinti suinteresuotoms institucijoms. Darome viską, kad teritorijos būtų vystomos subalansuotai ir laikantis darnaus vystymo principų“, – sakė aplinkos viceministrė D. Matonienė.

Šiuo metu teritorijų plėtra yra atsieta nuo inžinerinės infrastruktūros plėtros vertinimo. Tai lemia neracionalius techninius sprendimus, kurie labai padidina inžinerinės infrastruktūros kaštus. Gatvės ir inžineriniai tinklai yra neišvengiami kiekvienam plėtros projektui, todėl turi būti surastas finansavimo balansas tarp esamos visuomenės ir „naujakurių“.

Viešasis sektorius neturi aiškios inžinerinės infrastruktūros plėtros valdymo strategijos, neaiški atskirų struktūrų atsakomybė bei nekoordinuojami jų veiksmai.

Inžinerinė infrastruktūra daugiausia vystoma privataus sektoriaus iniciatyva bei lėšomis, tačiau šie procesai nėra reglamentuoti, jie kuria nelygiavertes sąlygas atskiriems subjektams, neišnaudoja viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo galimybių.

Atsižvelgiant į tai, kad tam tikrų sektorių su inžinerine infrastruktūra susijusių santykių esamas teisinis reguliavimas nėra pakankamas, darbo grupės aprobuotame koncepcijos projekte siūloma priimti naują įstatymą, kuris kompleksiškai reguliuotų inžinerinės infrastruktūros plėtrą ir apibrėžtų šiame procese dalyvaujančius subjektus, jų teises, pareigas ir atsakomybę.

Taip pat siūloma atskirti urbanizuotų teritorijų, kuriose yra komunaliniai inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos, ir urbanizuojamų, neurbanizuotų ir neurbanizuojamų teritorijų, kuriose komunaliniai inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos neįrengtos, infrastruktūros plėtros reguliavimo principus. Koncepcijos projekte numatoma, kad urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose (kuriose inžinerinė infrastruktūra neišvystyta), inžinerinės infrastruktūros įrengimą, pagal nustatytas savivaldybės sąlygas, organizuoja ir išlaidas apmoka statytojas. Šiuo atveju, statytojo patirtos išlaidos kompensuojamos iš naujų vartotojų, prisijungiančių prie statytojo įrengtos inžinerinės infrastruktūros pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką. Neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose inžinerinės infrastruktūros įrengimo išlaidas apmoka statytojas ir išlaidos nekompensuojamos.

Darbo grupės aprobuotame Infrastruktūros plėtros įstatymo koncepcijos projekte numatoma, kad inžinerinės infrastruktūros plėtros organizatoriumi galėtų būti savivaldybės administracijos padalinys, savivaldybės įmonė, savivaldybės įsteigta uždaroji akcinė bendrovė ar viešoji įstaiga, koncesininkas ir kiti subjektai.

Darnios ir subalansuotos inžinerinės infrastruktūros plėtros koordinavimui siekiama sukurti naują savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus institutą. Savivaldybės vyriausiasis inžinierius būtų atsakingas už inžinerinės infrastruktūros sprendinių suderinamumą.

Koncepcijos projekte taip pat numatoma, kad išlaidas, susijusias su inžinerinių tinklų plėtra, padengia gamintojas ar vartotojas, kurio atžvilgiu tokia paslauga vykdoma. Tais atvejais, kai inžinerinių tinklų plėtra nesusijusi su konkretaus naujojo vartotojo prijungimu prie skirstomųjų tinklų, tokios plėtros išlaidas apmoka energetikos įmonės, o dalinis lėšų susigrąžinimas vietinėms sistemoms įrengti, kuris negrįžta per pajamas iš naudojimo, turi būti sugrąžinamas iš naujų vystytojų, planuojančių plėtrą. Magistralinės sistemos turėtų būti suplanuojamos ir įrengiamos tik tinklų savininkų lėšomis.

Urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose prisijungimas prie komunalinių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų vyktų vadovaujantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintomis standartinėmis statytojo (naujojo vartotojo) prisijungimo prie komunalinių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sutarties sąlygomis.

Infrastruktūros plėtros įstatymo koncepcijos projekto schema

Parengta pagal www.am.lt

    Komentarai