Top Baneris

Elektros instaliacijos projektavimas ir įrengimas

2018 kovo 12 d.
Instaliacija
pixabay.com nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Projektuojant elektros instaliaciją neišvengiama klaidų. Valstybinė energetikos inspekcija prie energetikos ministerijos, vertindama energetikos statinių statybos ar rekonstravimo projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams, pastebi, jog projektuose nenurodomi standartai, kabelių degumo klasės, konstrukcijos ir kitos kabelių savybės.

Kad šių klaidų būtų išvengta Energetikos inspekcija primena pagrindinius elektros instaliacijos projektavimo ir įrengimo reikalavimus.

Pagrindiniai reikalavimai

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, patvirtintų energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-309, 24 punkte nurodoma, kad laidus, kabelius ir instaliacijos įrengimo būdą reikia parinkti pagal keliamus techninius reikalavimus ir aplinkos sąlygas. Instaliacija turi būti įrengta taip, kad būtų saugu ją eksploatuoti ir kad ji atitiktų Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338, ir patalpų interjerui keliamus architektūrinius reikalavimus.

Instaliacijai naudojamų laidų ir kabelių izoliacija impregnuota medžiaginė izoliacija ir apvalkalas turi atitikti tiesimo būdą, aplinkos sąlygas ir tinklo vardinę įtampą. Pagal Lietuvos standartą LST HD 60364-5-52 „Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 5-52 dalis. Elektros įrangos parinkimas ir įrengimas. Kabelių ir laidų sistemos (IEC 60364-5-52:2009, modifikuotas + 2011 m. vasario mėn. pataisa)“ instaliacijos sistemos parenkamos vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių 1 priedo 4 ir 5 lentelėmis arba projektiniais sprendimais.

Tinkamas kabelių parinkimas

Energetikos ministro 2017 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-136 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 9 punkte nurodytas naujas elektros kabelių klasifikavimas.

Šio punkto reikalavimuose nustatyta, kad elektros kabeliai, vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 13501-6:2014 „Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 6 dalis. Klasifikavimas pagal elektros kabelių atsako į ugnį bandymų duomenis“, skirstomi į šias klases:

• pagal degumą – Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca;
• pagal dūmų susidarymą – s1, s2, s3, papildomai – s1a, s1b;
• pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą – d0, d1, d2;
• pagal rūgštingumą – a1, a2, a3.

Privalomoji laidų ir kabelių degumo klasė parenkama atsižvelgiant į statinių (pastatų ir patalpų) požymius ir techninius rodiklius vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių 1 priedo 6 lentelėje nurodytus reikalavimus – naujos kabelių degumo klasės galioja nuo 2017 birželio 1 d. ir jos atitinka nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Statybos produktų reglamento (ES Nr. 305/2011) reikalavimus, degumo klasės nustatytos atsižvelgiant į Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto parengtą standartą Cenelec EN 50575:2014 – Galios, valdymo ir ryšių kabeliai. Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai (LST EN 50575:2014).

Projekte turi būti nurodoma parinkta kabelių degumo klasė ir standartas, pvz., jei instaliacija projektuojama patalpoms, kuriose gali būti virš 50 žmonių, tuomet projekte nurodoma kabelių degumo klasė Dca s2,d2,a2 pagal LST EN 50575:2014 standartą.

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis parenkamas atsižvelgiant į Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus.

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(-si) valdymo sistemos, statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio sistemos, dūmų ir šilumos valdymo sistemos), ugniagesių liftų ir kt. kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.

Ugniai atsparūs kabeliai parenkami pagal LST EN 50200:2016 „Neapsaugotų plonų kabelių, naudojamų atsarginėse grandinėse, atsparumo ugniai bandymo metodas“ arba LST EN 50362:2004 „Atsparumo ugniai bandymo metodas, taikomas neapsaugotiems didesnio skerspjūvio elektros ir valdymo kabeliams, naudojamiems atsarginėse grandinės“ standartus.

Turi būti nurodomos kabelio konstrukcijos ir savybės

Projekte turi būti nurodoma įtampa ir standartas kabelio konstrukcija

• 300/500 V ir 450/750 V įtampos kabelių konstrukcija nurodoma pagal LST 2010:2017 „450/750 V ir mažesnės vardinės įtampos elektros kabeliai su tinklinės struktūros polietileno (XLPE) arba polivinilchlorido (PVC) izoliacija ir PVC apvalkalu. Konstrukcijos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“ standartą;
• 0,6/1 kV įtampos kabelių konstrukcija – pagal LST 1702:2000 Skirstomieji 0,6/1 kV vardinės įtampos kabeliai (HD 603 S1:1994+HD 603 S1:1994/A1:1997) standartą arba pagal tarptautinį standartą IEC 60502-1;
• 6/10(12) kV įtampos kabelių konstrukcija – pagal LST HD 620 „Skirstomieji kabeliai su ekstruzine izoliacija, skirti vardinėms įtampoms nuo 3,6/6 (7,2) kV iki 20,8/36 (42) kV imtinai“ standartą.

Techniniuose parametruose ir reikalavimuose turi būti nurodytos ir kitos reikšmingos savybės, pvz., kabelio atsparumas ultravioletiniams spinduliams, atmosferos poveikiui, žemai arba aukštai išorinei temperatūrai ir pan.

Ar reikia keisti projektus?

Dažnas klausimas, kylantis projektuotojams ar rangovams 2017 m. birželio 1 d. įsigaliojus Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių pakeitimams ir 2017 m. liepos 1 d. – Statybos produktų reglamentui.

Atkreipiame dėmesį, kad Statybos įstatymo 24 straipsnio 24 dalyje pažymima, kad šio straipsnio 1 dalyje išvardyti statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kai buvo išduoti specialieji reikalavimai. Praėjus 5 metams po specialiųjų reikalavimų išdavimo ir tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo išduoti, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, galiojusių prašymo gauti statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas, pateikimo dieną. Kai teisės aktų numatytais atvejais yra privaloma parengti statinio projektą, tačiau nėra privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektas turi atitikti normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo statinio projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dieną.

Todėl tuo atveju, jei statinio projektas buvo parengtas ir statybą leidžiantis dokumentas gautas dar prieš Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių pakeitimų ir Statybos produktų reglamento įsigaliojimą, taip pat prašymas gauti statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas, buvo pateiktas po 2017 m. liepos 1 d., galima įgyvendinti statinio projektus atsižvelgiant į tuo metu galiojusių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Jei parengtą projektą norima koreguoti atsižvelgiant į įsigaliojusius pakeitimus, atkreipiame dėmesį, jog keičiant projektą turi būti atsižvelgiama į nuo 2017 m. birželio 1 d. įsigaliojusius Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių pakeitimus ir pasirenkami tokie inžineriniai sprendiniai, kurie neturėtų neigiamo poveikio statiniui.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video