Top Baneris

Atsinaujinančiai energetikai – kompensacija

2014 gegužės 19 d.
Pasidalykite straipsniu

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) gegužės 12 dieną paskelbė kvietimą fiziniams asmenims teikti projektų registracijos formas dėl atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo individualiuose namuose. Paraiškas gali teikti fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus, išskyrus nebaigtus statyti namus. Netinkamu pareiškėju ar paramos gavėju laikomas asmuo, kurio projektas skatinamas, taikant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytas fiksuotų elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifų paramos schemas.

Paramos dydis

Finansuojama iki 30 proc. visų faktiškai patirtų įgyvendinus projektą tinkamų finansuoti projekto išlaidų, vadovaujantis pareiškėjo pateiktais išlaidas pagrindžiančiais bei apmokėjimą įrodančiais dokumentais, tačiau neviršijant LAAIF apskaičiuotos maksimalios paramos sumos.

Maksimali paramos suma LAAIF apskaičiuojama remiantis pareiškėjo Projekto registracijos formoje nurodytomis ketinamų įgyvendinti priemonių (medžiagų, darbų) apimtimis bei vadovaujantis maksimaliais tinkamų išlaidų dydžiais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m.gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-411 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo” pakeitimo”.

Skiriamas finansavimas projektui negali viršyti 50 000 Lt.

Bendra projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 3,1 mln. litų.

Kompensuojamos išlaidos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. D1-379 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ tinkamos išlaidos yra:

• Saulės kolektorių ar mažo pajėgumo saulės elektrinių įdiegimui, skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), vandens šildymui ar šilumos palaikymui tinkamos išlaidos yra:

– saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus įdiegimas;
– saulės fotovoltinės elektrinės su arba be akumuliatorių įdiegimas;
– šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymas;
– kita konkreti saulės kolektoriaus/elektrinės projekto diegimui reikalinga įranga.

• Vėjo energijos šaltinių įdiegimui savo poreikiams (ne pardavimui) tinkamos išlaidos:

– vertikalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės su (arba) be akumuliatoriaus įdiegimas;
– horizontalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės su arba be akumuliatoriaus įdiegimas;
– elektros energijos tinklų pritaikymas;
– kita konkreti vėjo jėgainės projekto diegimui reikalinga įranga;

• Geoterminės energijos šaltinių įdiegimo karšto vandens, šilumos energijos gamybos savo poreikiams (ne pardavimui) tinkamos išlaidos yra:

– šilumos siurblio įdiegimas;
– horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus įdiegimas;
– šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymas;
– kita konkrečiam projekto diegimui reikalinga įranga įdiegti, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį.

• Katilų, naudojančių iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimo į biokurą naudojančius katilus pastatų šildymo sistemose, projektų tinkamos išlaidos yra:

– įranga: (katilas, dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įranga, padavimo į pakurą įranga, pakura, akumuliacinė talpa, boileris, ekonomaizeris, katilo valdymo įranga) ir kita projekto diegimui reikalinga įranga;
– iškastinio kuro šildymo sistemos keitimas į biokuro krosneles ar židinius su karšto oro skirstymo sistema, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, įrengimas;
– kieto kuro katilų atskirų komponentų (degiklių ir kt.) įrengimas, kai katilas nėra keičiamas, pereinant nuo iškastinio kuro šildymo sistemos prie biokuro;

• Šilumos ir energijos apskaitos prietaisai ir kita įranga, reikalinga šiems prietaisams įrengti.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video