Top Baneris

Atranka Panevėžio architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti

2023 spalio 16 d.
Jacob Lund
Nuotr. Jacob Lund / Shutterstock
Pasidalykite straipsniu

Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia informaciją apie Viešojo valdymo agentūros internetiniame puslapyje paskelbtą konkursą Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti.

Pareiginės algos koeficientas – 9,0 (baziniais dydžiais).

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, Viešojo valdymo agentūrai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) adresu www.testavimas.vtd.lt; www.vtd.lt pateikia:

 • Prašymą.
 • VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
 • Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.
 • Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną.
 • Valstybės tarnybos departamento prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją.

Nurodyti dokumentai ir informacija dalyvauti konkurse priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje dienos. Konkursas paskelbtas 2023 m. spalio 11 d. (skelbimo Nr.57518). Dokumentai  priimami per VATIS iki 2023 m. spalio 25 d. imtinai.

Konkurso administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Viešojo valdymo agentūra. Darbo pradžia šiose pareigose nuo 2024 m. sausio 2 d.

Išsami informacija teikiama tel. (8 45) 50 37 24; el. p. lina.karpaviciene@panrs.lt

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 • 1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
 • 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 • 3. Sprendimų įgyvendinimas.
 • 4. Administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 • 5. Sprendimų įgyvendinimas ir kontrolė.
 • 6. Administracinių paslaugų teikimo organizavimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 • 7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 • 8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
 • 9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • 10. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
 • 11. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
 • 12. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
 • 13. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • 14. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
 • 15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
 • 16. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 • 17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • 18. Vykdo valstybinės žemės savivaldybės miestų ir miestelių teritorijų administracinėse ribose valdymo ir naudojimo funkcijas bei teikia nustatytas administracines paslaugas.
 • 19. Vykdo valstybinės žemės nuomos, panaudos, sandorių dėl žemės servitutų valstybinėje žemėje nustatymo sudarymo funkcijas.
 • 20. Vykdo sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtingus statinius išdavimo funkcijas.
 • 21. Vykdo sutikimų statyti nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo funkcijas.
 • 22. Vykdo sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo funkcijas.
 • 23. Vykdo sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo funkcijas.
 • 24. Vykdo sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo funkcijas.
 • 25. Atlieka sutikimų leisti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, įgyvendinti valstybės, savivaldybės ar ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus vietos projektus, kuriuos įgyvendinant valstybinėje žemėje nesukuriami nekilnojamieji daiktai, išdavimo funkcijas.
 • 26. Atlieka sutikimų statyti įvairius statinius valstybinėje žemėje (pvz. hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.) išdavimo funkcijas.
 • 27. Vykdo sutikimų atlikti valstybinių vandens telkinių tvarkymo darbus išdavimo funkcijas.
 • 28. Atlieka sprendimų suteikti teisę be aukciono naudoti žvejybos plotus valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, priėmimo funkcijas.
 • 29. Atlieka sprendimų aukciono būdu suteikti teisę naudoti žvejybos plotus valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, priėmimo funkcijas.
 • 30. Atlieka žemės gelmių tyrimų, planuojamų atlikti valstybinėje žemėje, vietos arba ploto derinimo funkcijas.
 • 31. Atlieka žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių plano tvirtinimo funkcijas.
 • 32. Vykdo sutikimų įkeisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę išdavimo funkcijas.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 • 33. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • 33.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • 33.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
 • 33.3. studijų kryptis – matavimų inžinerija (arba);
 • 33.4. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
 • 33.5. studijų kryptis – teisė;

arba:

 • 33.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • 33.7. darbo patirties sritis – žemėtvarkos patirtis;
 • 33.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 • 34. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
 • 34.1. vertės visuomenei kūrimas – 3 lygis;
 • 34.2. organizuotumas – 3 lygis;
 • 34.3. patikimumas ir atsakingumas – 3 lygis;
 • 34.4. analizė ir pagrindimas – 4 lygis;
 • 34.5. komunikacija – 3 lygis.
 • 35. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
 • 35.1. informacijos valdymas – 3 lygis;
 • 35.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3 lygis.
 • 36. Profesinė kompetencija:
 • 36.1. informacinių technologijų valdymas – 3 lygis.

Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video